Print

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen SACRE ----------------------------------- § 1 Formål for Foreningen SACRE Stk. 1. SACRE’s 3 hovedformål er at: - 1. Undersøge, understøtte og udvikle samt forske i samfundets skabende udfoldelse gennem de musiske livsformer samt kunstarternes potentialer. - 2. Synliggøre betydningen af kunst og kulturliv til inspiration for fremtidens fællesskab og identitetsskabelse. - 3. At arbejde for at skabe nye indsigter af menneskelivets vilkår samt kvalificere til alternativer gennem forskning, debatskabelse og offentlige events. Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. § 2 Manifest Der henvises til at SACRE har et manifest. § 3 Medlemmer Stk. 1. Enhver person, som støtter SACRE’s formål kan blive medlem af SACRE. Medlemmer optages i landsforeningen SACRE og organiseres i regionalkredse og lokalforeninger i takt med bevægelsens udvikling. Stk. 2. Medlemskab af SACRE forudsætter indbetaling af kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret uanset indbetalingstidspunktet. § 4 Medlemsforeninger Stk. 1. SACRE består organisatorisk af: landsforeningen, 5 regionalforeninger (en for hver region), lokalforeninger og internationale foreninger. § 5 Regionalforeninger og lokalforeninger Stk. 1. Det er regionalforeningerne og lokalforeningernes opgave at engagere og organisere medlemmerne lokalt, samt arbejde for SACRE’s formål Stk. 2. Der udarbejdes vedtægter for regionalforeninger og lokalforeningerne. Vedtægterne godkendes af landsforeningens hovedbestyrelse. Dette gælder ligeledes eventuelle vedtægtsændringer. Stk. 3. Landsforeningens vedtægter er øverste myndighed for regionalforeningernes vedtægter. Regionalforeningernes vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter. Stk. 4. Regionalforeningerne og lokalforeningernes vedtægter skal have samme formål som landsforeningen. Det skal fremgå af regionalforeningens og lokalforeningernes vedtægter, om forperson og næstforperson skal vælges på en generalforsamling, eller om bestyrelserne konstituerer sig selv. Medlemmerne har stemmeret i de regioner og lokalforeninger, hvor de har bopæl. Stk. 5. Bestyrelsen i regionsforeningerne og lokalforeningerne kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, skal/kan regionsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig. Stk. 6. Der kan etableres en lokalforening pr. kommune. I de største byer og kommuner kan der etableres underafdelinger af foreningen til varetagelse af interesseområder. § 6. SACRE Internationalt Stk. 1. Det er muligt at lave nationale foreninger i andre lande end Danmark og oprette strategiske partnerskaber. Stk. 2. SACRE foreninger i andre lande skal have samme formål som SACRE i Danmark Stk. 3. SACRE foreninger i udlandet (og internationale strategiske partnere) deltager på lige fod i SACRE Akademi som (se § 8), bortset fra at de ikke har stemmeret i forhold til sager der berører lokale danske forhold. § 7. Hovedbestyrelsen Stk. 1. SACRE ledes af en hovedbestyrelse bestående af 5 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt kasserer. Stk. 2. Ved årsmødet vælges forperson, næstforperson samt 3 medlemmer og mindst 2 suppleanter i en prioriterede rækkefølge. Forperson og 2 personer vælges på lige årstal, kasseren og den øvrige bestyrelse vælges på ulige årstal. Stk. 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen SACRE og have betalt årskontingent. Stk. 4. Hovedbestyrelsesmedlemmer er valgt for et år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges. Stk. 5. Hvert medlem har en stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem i konkrete beslutningspunkter på dagsordenen. Stk. 6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 personer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende. Stk. 8. Hovedbestyrelsen behandler budget og regnskab. Stk. 9. Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarlig for udvikling af SACRE som forening samt overordnet ansvarlig for, at der til stadighed udvikles og igangsættes processer der kan være med til at sikre størst mulig medlemsaktivitet samt indflydelse. Stk. 10. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg. Fast permanent udvalg af Foreningen SACRE er CVL’s forskningsprojekter. CVL’s forskningsprojekter forelægges SACRE’s bestyrelse for at opnå samspil og prioritering i forhold til Foreningen SACRE’s indsatsområder. Stk. 11. Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Der indkaldes den højest rangerede suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv, med ny næstforperson. Stk. 12. Hovedbestyrelsen skal godkende valgte personer til regions- og lokalforeninger. Stk. 13. Det tilstræbes at sammensætte hovedbestyrelsen så den udover forpersonen har en ligelig/jævn fordeling mellem mænd og kvinder samt af så forskelligartede kompetencer og kapaciteter som muligt, for derigennem at fremme foreningens formål. Stk. 14 SACRE’s forskningsmæssige tiltag drives af Centeret for Virksomhedsudvikling og Ledelse(CVL). Forskningsprogram bygger på tæt samarbejde mellem kulturelle organisationer, relevante forsknings- og videnscentre, både nationalt og internationalt i Europa. Forskningsprojekter der er direkte relevante for Foreningen SACRE’s formålsparagraf indgår som potentielle projekter som foreningen SACRE kan samarbejde med CVL om. § 8 SACRE’s Akademi Stk. 1. SACRE’s Akademis opgave er at være et strategisk udviklingforum. Stk. 2. SACRE’s Akademis opgave er derudover at kvalificere bestyrelsen samt det ledelsesmæssige udviklingsarbejde. Stk. 3. SACRE’s Akademi består i 2015 og 2016 af en række uvildige kulturpersonligheder og ledere. Fra generalforsamlingen 2016 overgår SACRE’s Akademi til at være 2 medlemmer af hver storkreds, hovedbestyrelsen samt 4 medlemmer fra det nuværende akademi. SACRE’s Akademi mødes mindst 2 gange årligt. Stk. 4 SACRE’s Akademi har myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i SACRE’s 1 årige program og handlingsplan med undtagelse af manifest, som kun kan ændres på årsmøder. Ændringer skal ratificeres på først kommende årsmøde. Stk. 5 SACRE’s Akademi skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i udviklingsarbejdet. Stk 6 SACRE’s Akademi kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at videreudvikle forslag.  § 9 Årsmødet Stk. 1. SACRE’s øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Stk. 2. Alle fysisk fremmødte medlemmer af SACRE, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare. Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Bestyrelsens beretning for SACRE. 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af årskontingent. 6. Behandling af forslag fra medlemmer. 7. Valg af: 5 personer til hovedbestyrelse, samt suppleanter. Ud af denne kreds vælges A. Forperson B. Næstforperson C. Ekstern revisor 8. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til sekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse. Stk. 5. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af SACRE. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces. Stk. 6. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. § 10 Ekstraordinært Årsmøde Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt hovedbestyrelsen, mindst 2 af de 10 regionsbestyrelser beslutter det, eller 4 lokalafdelinger ønsker det. Stk. 2. Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen med angivelse af dagsorden. § 11 Tegning af SACRE Stk. 1. SACRE tegnes af forperson og et medlem af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. § 12. Eksklusion af medlemmer Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder SACRE, kan Regionalforeningen indstille til hovedbestyrelsen at den pågældende ekskluderes. I begge tilfælde skal beslutningen træffes af 2/3 (eller i fuld enstemmighed) af bestyrelsernes medlemmer. Stk. 2. En eksklusion kan kun foretages efter et mæglingsforsøg mellem de involverede parter i konflikten. Denne foranstaltes af hovedbestyrelsen. Stk. 3. Et medlem kan ikke ekskluderes uden skriftlig begrundelse. Stk. 4. Årsmødet kan vælge at genoptage en eksklusionsafgørelse og omstøde den ved simpelt flertal. Det ekskluderede medlem kan i såfald få taleret før afstemningen.  § 13 Revision af vedtægter Stk. 1. SACRE skal inden for maksimum 2 år revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for bevægelsens og organisationens udvikling. Stk. 2. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde ved 2/3 stemmeflertal. § 14 Organisationskultur Stk. 1. Alt arbejde i SACRE skal foregå i overensstemmelse med SACRE’s værdier: (f.eks) Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Stk. 2. Organisationen skal tilstræbe størst mulig mangfoldighed i alle arbejdsgrupper. Stk. 3. SACRE skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde SACRE’s kritikere og modstandere der, hvor de er. 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 4. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. § 15 Økonomi Stk. 1. Kontingent fastsættes ved årsmødet. Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Regnskab foretages og revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges ved bestyrelsens gennemgang af årets resultat. § 16 Hæftelse Stk. 1. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. Stk. 2. SACRE’s regionalforeninger, lokalforeninger og internationale foreninger skal have tilsvarende formulering om hæftelse i foreningens vedtægter, for at disse kan blive godkendt. § 17 Afstemninger og valg Stk. 1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. Stk. 2. Ved alle valg stemmes der på det antal kandidater der skal vælges. § 18 Opløsning Stk. 1. Opløsning af landsforeningen SACRE kræver en beslutning af et flertal i bestyrelsen samt en efterfølgende vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Stk. 2. Hvis landsforeningen SACRE opløses, vil alle underliggende foreninger (regionsforeninger, lokalforeninger og internationale foreninger) også automatisk blive opløst. Stk. 3. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier og intentioner som SACRE bygger på samt aktiviteter til gavn for unge og ældre som er underlagt foreningens formålsparagraf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SACRE's Vedtægter


Sidst opdateret af: Louise Svarrer 18/12/2015