Print

Mission

SACRE er to ting: En folkelige bevægelse og et uafhængigt forskningsprogram, hvis formål er at undersøg, understøtte og udvikle samfundets skabende udfoldelse gennem de musiske livsformer samt ved at synliggøre betydningen af kunst og kulturliv til inspiration for fremtidens fællesskab. SACRE vil ved hjælp af videnskabelse, kritisk forskning, debatskabelse og offentlige events skabe modvægt til det globale konkurrence- og markedssamfunds nyttesyn og ensretning af menneskelivets vilkår og samfundets udfoldelse. Samfund opstår, når mennesker agerer sammen til fælles bedste. Kultur opstår, når mennesker producerer noget sammen, som de oplever som værdifuldt. Kunst skabes, når det menneskeskabte overskrider sig selv, sprænger sine rammer, udvider fællesskabets mulighedsrum. Det er i denne skabelsesproces vigtigt at kunst, kultur og videndannelse går hånd-i-hånd. Derfor skal kunst og forskning opsøge ”risk”, dvs. udfordre det grænseløse, virtuelle og uforudsigelige, og mobilisere ”emancipation”, dvs. frigørelse for fortidens ureflekterede bindinger. Man kan sige, at kunst og forskning har nogle fælles iboende værdier i den kompromisløse udforskning og erkendelse af fremtidens uforudsigelige rum, som samfundets identitet og menneskers relationer og dannelse skal gøre det muligt for alle at forholde sig til og udfolde sig i.
Forskellige syn på samspillet kunst, kultur og samfund Forskellige værdikriterier for samspillet

  Forskellige syn på samspillet kunst, kultur og samfund Forskellige værdikriterier for samspillet
1. grad Fornøjelse, dvs. den umiddelbare subjektive oplevelse og erkendelse af kunstens værdi Eksistens, dvs. en hændelse af umiddelbar personlig betydning i den blotte tilværelse
2. grad Formidling, dvs. kunstens evne til at skabe værdi, intensitet og opmærksomhed gennem sit budskab ud fra et alment normbaseret nyttesyn Evidens, dvs. den analyserbare synlige effekt ud fra udvalgte, objektive og målbare værdikriterier
3. grad Forståelse, dvs. kunstens optagelse af og sociale effekt for samfundets kulturelle dannelse, meningsskabelse og stabilitet Essens, dvs. at opsøge og mobilisere hændelsers indere mening og sande væsen i den bagvedliggende sociale kerne
4. grad Fordybelse, dvs. kunstens særlige evne til at pirre, forføre, formere og affektere menneskers følelser, livsindhold, identitet Eminens, dvs. at jagte det sublime, ideelle, ambitiøse, fremragende, uopnåelige, uendelige
5. grad Forstyrrelse, dvs. kunstens evne til gennem kaos og improvisation at frisætte menneskers intuition og kreative udfoldelse og mobilisere det uforudsigelige rum for transformation Emergens, dvs. at frigøre menneskers begær og åbne for skjulte magiske mulighedsrum dér, hvor de opstår umiddelbart, virtuelt og på kanten af det umulige
Kriterier for studier af kunst og kultur ud fra forskellige samfundsperspektiver
(Kilde: Inspireret af strategien for Bergen-festivalen 2013)

SACRE vil lægge hovedvægten af sin forskning på de tre nederste niveauer i modellen, dvs. 3, 4. og 5. grad.
Samtidigt udsættes kunstproduktion og kulturformidling også for politisk styring, som kan udfordre, påvirke og begrænse dens værdi, magi og frie udfoldelse. Især i krisetider udgør kunst og kultur livsnødvendige drivkræfter for samfundets udvikling.
Kunst kan skabe nye rum for mennesker, refleksion og transformation, som kan mobilisere sociale kræfter til inspiration uden for kunstens eget udfoldelsesrum.
Det er også i konfrontationen mellem politik og kultur, at kunsten får sin særlige mission, fordi den ofte vil trives bedst i modvind.
Kunst og kultur kan stimulere, udfordre og mobilisere på særlig vis. Og denne udfoldelse er det vigtigt at fastholde og styrke. Tænk på Guldalderen i 1800-tallet, hvor kunst, videnskab og åndsliv blomstrede trods ydre trusler og økonomiske tab. Også i dag er der mulighed for at mobilisere en kulturel samfundsudvikling, hvor kunst og åndsliv i langt højere grad kan være medkonstituerende for samfundets fornyelse. Vi ved blot ikke, hvordan vilkårene for denne transformation kan se ud i det 21. århundrede. Det største problem i det institutionaliserede samfund er, at den politiske styring er stabil og forudsigelig og risikerer at gøre kunsten magelig og sig-selv-nok.
Derfor vil vi gennem SACRE undersøge, opsøge, problematisere og udfordre grænsefladerne mellem kunst, kulturliv, kunstverdenen, kundskabsproduktion, kulturformidling og betydning af de nye og gamle samspilsformer og medier. Alt sammen skal perspektiveres ud fra samfundets sociale og menneskelige værdier og fornyelse. Et vigtigt aspekt er her, at kunst i sig selv ikke er socialt skabt eller demokratisk i sin udfoldelse. Kunst og kultur skal mobiliseres og gives rum, men kan hverken styres eller reguleres gennem politik, instrumenter og medier. Lederskab på dette felt indebærer derfor særlige sociale kompetencer og samskabende former med fokus på menneskers væren og livsverden. Samfundets debat indrettes på at kunne italesætte og synliggøre ressourcer, rammer og rum for udfoldelse af kunst, kultur og kulturpolitik, som mennesker og samfund kan udfylde og udfolde. Kunst, kultur og forskning kan på denne måde realisere en fælles kulturel mission. Gennem samspil af kunst og forskning i gensidig anerkendelse af og respekt for de to praksisfelters unikke kultur mobiliseres kulturel og social kapital, som er afgørende for menneskers virkelighedsforståelse og dannelse og samfundets udvikling og værdiskabelse. Programmet skal på kommunikativ og kritisk konstruktiv vis udvikle nye perspektiver og muligheder for dette samspil. Denne mission kan efter programmets tilgang ikke realiseres alene gennem objektiv analyse og debat omkring kunstens og kulturens eksisterende institutionelle vilkår og derfor herskende strukturelle betingelser for borgernes adfærd. Programmet satser på at opsøge alternative perspektiver gennem dybdegående forskning af kunstens grundlæggende sociale drivkræfter og etiske og æstetiske værdier og sprog. Denne forskning vil have både et historisk som et konstruktivistisk fremtidsperspektiv.

Sidst opdateret af: Louise Svarrer 02/02/2016