Print

Høringen blandt SACREs interessenter

Høringen omfatter 50 udvalgte meningsdannere, der har en central rolle i den danske kunst- og kultursektor. Det kan være som teaterledere, konservatorie- og akademiledere, instruktører, forfattere, bildende kunstnere, kritikere, anmeldere, politikere etc. Vi opfordrer disse aktører til at formulere et lille svar på 5-10 sider på de stillede spørgsmål. Udover listen af spørgsmål får de tilsendt beskrivelse af SACRE med programmets idégrundlag, mission og perspektiver på kunst og kultur set i lyset af samfundets udfordringer. Høringsspørgsmålene lyder som følger: Spørgsmål 1
I hvilken grad og hvorfor udgør kunst og kultur en væsentlig skabende faktor for samfundets sociale udfoldelse, identitetsskabelse, selvforståelse, meningsdannelse, krisehåndtering etc.?
Spørgsmål 2
Hvordan ser du de udfordringer, som kunst og kultur møder i det postindustrielle samfund præget af tiltagende global kommercialisering, mediekonkurrence, kortsigtet økonomisk materialisme og nyttetænkning, større individualisering, social kompleksitet, knappe ressourcer etc.?
Spørgsmål 3
Hvorvidt og hvordan kan og skal kunst og kultur spille en mobiliserende, medierende og meningsskabende samfundsrolle i et individualistisk, fragmenteret og kaotisk postmoderne samfund, hvis kunsten skal kunne bevare sin originalitet, autonomi og kritisk konstruktive distance?
Spørgsmål 4
Hvorvidt og med hvilke virkemidler ser du kunsten som kultur- og værdiskaber i et samfund, som i stigende grad ser kunsten som producent af underholdning, sensationer, social status, legitimitet med tiltagende afhængighed af en sikker økonomisk bundlinie og offentlighedens og mediernes opbakning?
Spørgsmål 5
Hvordan kan vi som politikere, meningsdannere, mediefolk og kunst- og kulturskabere bevare og forny kunstens og kulturens samfundsskabende rolle uafhængig af samfundets tiltagende rastløshed, modeorientering og kommercielle medieafhængighed?


Sidst opdateret af: Tine Thorup 13/01/2014