Print

Tonny Aagard Olesen: Kunstens Kraft. De danske æstetikkers historie

Seniorforskningsprojekt ved Tonny Aagaard Olesen (cand.mag. i dansk og filosofi fra Aalborg & Aarhus universitet, ph.d. fra Københavns universitet, seniorforsker og redaktør ved Søren Kierkegaard forskningscenteret 1996-2012) Æstetikken er traditionelt den disciplin, hvori kunsten finder sin principielle beskrivelse, herunder sin begrundelse og legitimitet. Den opstår i 1700-tallet, hvor europæiske strømninger får fodfæste i Danmark og afsætter en dansk tradition for mere eller mindre original æstetisk tænkning. Denne særlige dannelsestradition, der kulminerer i 1800-tallet, sprænges og genrejses i 1900-tallet, får oparbejdet en mangfoldig indsigt i kunstens væsen og væremåde. En indsigt, som skønnes værdifuld i kvalifikationen af vor tids debat om kunst og kultur. Af en eller anden grund venter æstetikkens historie i Danmark endnu på at blive udforsket og resultaterne samlet i værdig fremstilling. Det er nærværende projekts hensigt at gøre bod på forsømmelsen. Overordnet er det projektets mål at besvare det spørgsmål: Hvori består kunstens kraft? Eller med andre ord: Hvordan har den danske æstetik gennem tiden betragtet kunstens egenart og nytteværdi? Hvordan anskues kunstens rolle i samfundet? Hvad gavner kunsten? Hertil føjer sig en række mere eller mindre specifikke spørgsmål såsom: Hvordan og i hvilket miljø opstår æstetikken som disciplin i Danmark? Hvad er dens indhold og formål? Hvilke kunstarter knyttes der an til? Hvordan udvikler æstetikken sig som disciplin og tradition? Hvem er kunstfilosofiens forskere og formidlere? Hvilke er vor litteraturs hovedværker i den principielle æstetik? Hvad indeholder disse værker? Hvorfra hentes inspirationen internationalt og hvor selvstændigt gøres det? Hvordan relateres den konkrete æstetik til samtidens kunst og til kunstinstitutionen? Hvor stor en udbredelse får den særegne æstetik? Hvem er tilhørerne? Hvori har den æstetiske tænkning sin værdi? Kan disse værdier gøres gældende i dag? I forhold til en bedre forståelse af kunst, kultur og kvalitativ samfundsskabelse.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 04.12.2013